Xem thêm

LIÊN HỆ

Ha Noi

1. Nguyen Trung Dung - dungnt@bkholdings.com.vn - 0913534544
2. Trinh Minh Giang - giang.tm@vmcg.vn - 0904074877

Da Nang

Ly Dinh Quan - lydinhquan@gmail.com - 0913494795

Ho Chi Minh City

1. Pham Duy Hieu - henrypham@startupfoundation.org.vn - 0989955550
2. Phan Thuy Ly - ly.phanthuy@shtpic.org - 0988437772